Tuesday, September 8, 2009

TINAPAY NG BUHAY

I

G Em

Ito ang tinapay ng buhay,

C D-D7

Kanin mo’t makibahagi

G Em

Ito ang tinapay ng buhay,

C D-D7

kanin mo’t makiisa

G Em

Iyan ang katawang nabayubay,

C D-D7

upang ikaw ay mabuhay

G Em

Iyan ang katawang naghirap,

C

upang iyong kamtan

D – D7 G – D – D7

Ang buhay na walang hanggan.

I I

G Em

Ito ang saro ng bagong tipan,

C D-D7

inumin mo’t makibahagi

G Em

Ito ang saro ng bagong tipan,

C D-D7

inumin mo’t makiisa

G Em

Iyan ang dugong dumanak,

C D-D7

upang ikaw ay luminis

G Em C

Iyan ang dugo ni Kristo, na para sa iyo

D-D7 G D – D7

Doon sa kalbaryo ay tumigis.

( K o r o )

G Em

Ito ang tinapay ng buhay,

G Em

ito ang saro ng bagong tipan

G Em

Iyan ang katawang nabayubay,

G Em

iyan ang dugong itinigis

G Em

Ito ang aking patunay,

C D-D7

ako’y kasama Niyang namatay

G Em

Ito ang aking ipahahayag,

C D G – D7

na magbabalik si Hesus na buhay

No comments:

Post a Comment